Klub dyskusyjny - Falanster - Wrocław

Kawiarnia Falanster
ul. Św Antoniego 23


[16.12.2009] "Psychopatologia życia politycznego" - prof. Adam Chmielewski  

Spotkanie autorskie z prof Adamem Chmielewskim, autorem publikacji “Psychopatologia życia politycznego Podręcznik ilustrowany.”

Książka Adama Chmielewskiego jest zbiorem ilustracji dla tezy, zgodnie z którą obecny kształt polskiej przestrzeni politycznej jest rezultatem zjawisk patologicznych o podłożu psychicznym, skutkiem tych psychopatologii jest zaś powolne osuwanie się polskiej polityki w stan degeneracji, która pod wieloma względami wydaje się już nieodwracalna. Autor argumentuje, że degeneracja ta ma źródło w porażce, jaką poniosły polskie elity polityczne w trafnym odczytywaniu, rozumieniu i adekwatnym zarządzaniu społecznymi emocjami polskiego społeczeństwa.

Porażka ta jest kumulatywnym skutkiem nierozumienia roli, jaką odgrywa „emocjonalna zmienna polityczna” w życiu społeczeństw; nieumiejętności w zarządzaniu ludzką subiektywnością; rezultatem patologicznej uległości elit politycznych wobec niej; oraz cynicznego jej podsycania i wykorzystywania we wzajemnej walce politycznej, prowadzonej bez względu na jakkolwiek rozumiane dobro wspólne. Degeneracyjny trend polskiej polityki autor przypisuje zwłaszcza patologicznym formom organizowania emocji społecznych przez postacie niektóre dominujące na polskiej prawicy. Choć książka ta ukazuje się w dwudziestą rocznicę zapoczątkowania przemian politycznych w Polsce, nie ma ona charakteru rocznicowego.

prowadzenie: Maciej Wełyczko

Adam Chmielewski, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny i publicysta polityczny. Studiował filozofię na uniwersytetach we Wrocławiu, Oxfordzie i Nowym Jorku. Jest autorem kilku książek, wśród nich Filozofia Poppera. Analiza krytyczna (1995); Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt (1997), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? (2001) oraz Dwie koncepcje jedności (2006). Jest także autorem licznych przekładów filozoficznych z języka angielskiego, w tym dzieł Bertranda Russella, Karla Poppera, Alasdaira MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja Žižka oraz dzieł literackich. Jest redaktorem naczelnym „Studia Philosophica Wratislaviensia” oraz członkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych pism filozoficznych.


[28.11.2009] "Neoliberalizm przed trybunałem" - Klub Dyskusyjny Le Monde Diplomatique 

Kolejny już Klub dyskusyjny LMD na temat książki "Neoliberalizm przed trybunałem" pod redakcją A. Saad-Filha i D Johnston.

Paneliści:
- Grzegorz Konat (Szkoła Główna Handlowa, współpracownik LMD)
- Piotr Szumlewicz ( redaktor pisma “Bez Dogmatu” i portalu lewica.pl)

Książka podejmuje krytyczną analizę neoliberalizmu pod bardzo różnymi kątami i wskazuje możliwe kierunki badań dla wszystkich zainteresowanych – aktywistów, studentów i specjalistów nauk społecznych. Teksty zawarte w książce analizują powstanie, naturę oraz implikacje neoliberalizmu z perspektywy radykalnej ekonomii politycznej, a także przedstawiają radykalną krytykę neoliberalizmu, sięgającą do korzeni problemu.

Książka pokazuje, że neoliberalizm stanowi część hegemonicznego projektu koncentracji władzy i bogactwa w rękach elit całego świata, projektu przynoszącego korzyści przede wszystkim finansjerze poszczególnych krajów, a w skali światowej – kapitałowi amerykańskiemu. Dlatego globalizacji i imperializmu nie można rozpatrywać w oderwaniu od neoliberalizmu.


[16.10.2009] "Globalny proletariat" - Klub Dyskusyjny Le Monde Diplomatique 

Klub Dyskusyjny Le Monde Diplomatique promujący książkę B. Silver "Globalny proletariat".

Paneliści:
- Przemysław Wielgosz (red nacz "Le Monde Diplomatique - edycja polska")
- Jarosław Urbański (Inicjatywa Pracownicza)
- Marcin Starnawski ("Recykling Idei")

Praca jest owocem wieloletnich, pionierskich badań nad światową dynamiką ruchów pracowniczych. Odrzucając europocentryzm i ograniczenie pola analizy do poszczególnych państw narodowych autorka dowiodła, że modne koncepcje końca pracy, wygaśnięcia walki klas i upadku historycznej roli klasy robotniczej nie mają podstaw empirycznych.

Globalizacja nie tylko nie zakończyła walk klasowych, ale przeciwnie, sprawiła, że wybuchają dziś w nowych miejscach, z nową, nieznaną wcześniej siłą. Konflikty wybuchają wszędzie tam gdzie poszukujący taniej siły roboczej kapitał przenosi produkcję, a także w nowych, wiodących gałęziach gospodarki. Jeżeli w połowie XX wieku areną najważniejszych walk pracowniczych były Europa i Ameryka Północna, to obecnie dzieje się tak w Chinach, Indiach, Południowej Afryce, Ameryce Łacińskiej.

Nowym strategiom wyzysku odpowiadają nowe formy organizacji i oporu siły roboczej, a odpowiedzią na globalizację kapitału i towarzyszące jej wojny staje się nowy internacjonalizm. Walka między siłą roboczą a kapitałem decyduje o kształcie naszego świata.


[21.06.2009] Autonomiczne ruchy społeczne na przykładzie organizacji Indian w Meksyku 

Multimedialny wykład „Autonomiczne ruchu społeczne na przykładzie organizacji Indian w Meksyku” oraz wystawy zdjęć Zuzanny Koniarz. Podróżniczka oraz tłumaczka z języka hiszpańskiego podzieliła się swymi doświadczeniami z wizyty w Chiapas w Meksyku.


[20.06.2009]Spotkanie promujące książkę “Planeta Slumsów” 

Relacja video ze spotkania promującego książkę “Planeta Slumsów”. Mike’a Daviesa jednego z najwybitniejszych specjalistów od urbanizacji. Spotkanie odbyło się w kawiarni „Falanster” na ul. Św. Antoniego 23 we Wrocławiu.

Książka kreśli obraz zmian współczesnego świata z perspektywy powstawania miast-molochów, wielkich aglomeracji slumsów, w których żyje ponad miliard ludzi. Przyczynę tego zjawiska upatruje w neoliberalnych praktykach ekonomicznych. Miliony wyzutych ze środków do życia mieszkańców wsi w Afryce, Azji i w Ameryce Łacińskiej migrują do miast powiększając armię funkcjonalnie wykluczonych – nowych proletariuszy, których niestabilna i półniewolnicza praca napędza zyski współczesnego kapitalizmu, a którzy nie mają żadnych szans by skorzystać z owoców swego trudu.

Paneliści:
Przemysław Wielgosz - redaktor naczelny miesięcznika "Le Monde Diplomatique" - edycja polska
Maciej Hojak - Kolektyw "Rozbrat". wydawca "Przeglądu Anarchistycznego". Bractwo Trojka
Roman Rutkowski - architekt, wykładowca, publicysta


[09.06.2009] Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009 

Relacja video ze spotkania promujacego ksiazke - Stracone szanse: Bilans transformacji 1989-2009 - pod redakcja naukowa Jakuba Majmurka i Piotra Szumlewicza, które odbyło się 9 czerwca 2009 (wtorek) w kawiarni „Falanster” na ul. Św. Antoniego 23 we Wrocławiu.

Książka jest zbiorem esejów z krytycznej perspektywy ujmujących społeczne, ekonomiczne i polityczne przemiany zachodzące w Polsce od dwudziestu lat. W toczącej się debacie na temat transformacji dominują jak dotąd entuzjastyczne głosy, podkreślające sukcesy przemian. W książce pod redakcją Jakuba Majmurka i Piotra Szumlewicza jest przedstawione inne spojrzenie na polskie reformy.

W ujęciu autorów publikacji konflikty polityczne ostatnich lat koncentrowały się głównie wokół sporów środowiskowych. Za nimi ukrywał się głęboki konsens wobec podstaw ustrojowych, kształtu gospodarki, wizji edukacji i służby zdrowia czy relacji między państwem i Kościołem. Książka ma na celu przełamanie status quo i przedstawienie alternatyw wobec dominujących interpretacji wydarzeń z ostatnich lat. Krytyczna refleksja nad kształtem dotychczasowych reform mogłaby stać się punktem wyjścia do nakreślenia bardziej sprawiedliwych i bardziej demokratycznych rozwiązań.

Udział wzieli:
Dorota Majka-Rostek (współautorka książki)
Jakub Majmurek (współredaktor książki)
Piotr Szumlewicz (współredaktor książki)
Grzegorz Konat (ekonomista)

Prowadzenie:
Marcin Starnawski („Recykling Idei”)


:: zareklamuj nasz projekt na swojej stronie internetowej ::

<a href="http://www.wsa.org.pl/infopage.php?info=klub_dyskusyjny_falanster_wroclaw" target="_blank">
<img src="http://www.wsa.org.pl/falansterbanner468.jpg" border=0 alt="Klub dyskusyjny - Falanster - Wrocław"></a>